અરવલ્લીમાં ભૂસ્તરશાસ્ત્રી ની ટીમએ રોયલટી પાસ વગર અંદાજે 2.80 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો

અરવલ્લી
અરવલ્લી

અરવલ્લીમાં ભૂસ્તરશાસ્ત્રી ની ટીમએ: રોયલટી પાસ વગર અંદાજે 2.80 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો: અરવલ્લી જિલ્લામાં ભૂસ્તરશાસ્ત્રી ની ટીમ દ્વારા જુદી જુદી જગ્યાએ રેઇડ કરી રેતી, બલેક્ટ્રેપ અને ગ્રેનાઇટ ખનિજનું ગેરકાયદેસર વહન કરતા કુલ ૦૭ વાહનો જપ્ત કર્યા હતા. જે પૈકી દાવલી-હેલોદર પાસેથી રેતી ખનિજના પાસ કરતાં વધુ વજનનું ખનિજ વહન કરતાં કુલ 03 ડમ્પર ; માલપુર ખાતેથી  ગ્રેનાઇટ ખનિજ ના પાસ કરતાં વધુ વજનનું ખનિજ વહન કરતાં કુલ 03 ડમ્પર અને ધનસુરા પાસે રોયલટી પાસ વગર બલેક્ટ્રેપ ખનિજનું વહન કરતું 01 ડમ્પર એમ મળી કુલ 07 ડમ્પર સહિત અંદાજે 2.80 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવેલ છે. ગેરકાયદેસર વહન બદલ નિયમાનુસાર દંડકીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવલ છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.