પાટણ વિદ્યુત બોર્ડના મુખ્ય ઈજનેરને ખેડૂતોને પીયત માટે રાત્રે અપાતા થ્રી ફેજ પાવરને દિવસે આપવા ખેડૂતો દ્રારા આવેદનપત્ર

પાટણ
પાટણ

પાટણ ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની ઓફિસ ખાતે અનાવાડા સબ સ્ટેશનમાંથી બાદીપુર અને ભેમોસણ ફીડરમાં રાત્રે અપાતાથ્રી ફેજ પાવરને દિવસે આપવા અને વોલ્ટેજ પાવર વધારવા ગામના ખેડૂતો દ્રારા પાટણ વિદ્યુત બોર્ડના મુખ્ય ઈજનેરને આવેદનપત્ર આપી રજુઆત કરાઈ હતી.

પાટણ ઉ.ગુ.વીજ કંપની લીની ઓફિસ ખાતે ખેડૂતોને પીયત માટે રાત્રે અપાતા પાવર બાબતે રજુઆત કરાઈ હતી. જેમાં ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે, અનાવાડા સબ સ્ટેશનમાંથી બાદીપુર અને ભેમોસણ ફીડરમાં રાત્રે અપાતા થ્રી ફેજ પાવર ને દિવસે આપવા અને વોલ્ટેજ પાવર વધારવા ખારીવાવડી, બાદીપુર, ભેમોસણ,ભદ્રાડા, ને ફૂલેસણા, ગામના ખેડૂતો દ્રારા પાટણ વિદ્યુત બોર્ડ ના મુખ્ય ઈજનેર ને આવેદનપત્ર આપી રજુઆત કરી હતી. અધિકારીએ ટૂંક સમયમાં આ પ્રશ્નો​​​​​​​નું નિરાકરણ લાવશે તેવી હૈયાધારણા આપી હતી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.