ગુજરાત પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ સહિત અન્ય 12,472 જગ્યાઓ પર થશે બમ્પર ભરતી, જાણો લાયકાત અને અન્ય જરૂરી વિગતો…

ગુજરાત
ગુજરાત

ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડે કોન્સ્ટેબલ, સબ ઈન્સ્પેક્ટર અને જેલ કોન્સ્ટેબલની જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. 12 માર્ચ, 2024 ના રોજ કરવામાં આવેલી સત્તાવાર જાહેરાત અનુસાર, રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ પોસ્ટ્સ માટે અધિકૃત વેબસાઇટ ojas.gujarat.gov.in દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકશે.

આ ભરતી અભિયાન માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયા સુધીમાં શરૂ થવાની ધારણા છે, જેની સંભવિત સમયમર્યાદા એપ્રિલ માટે નક્કી કરવામાં આવી છે. સંભવિત ઉમેદવારોને અરજી પ્રક્રિયા સંબંધિત કોઈપણ અપડેટ્સ માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ પર નજર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની આ ભરતી ઝુંબેશનો હેતુ વિવિધ જગ્યાઓ માટે કુલ 12,472 ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનો છે, જેમાં પુરુષ અને સ્ત્રી બંને ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવશે. તમે નીચે પોસ્ટ મુજબની ખાલી જગ્યાની વિગતો જોઈ શકો છો.

ખાલી જગ્યા વિગતો

1. નિઃશસ્ત્ર પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (પુરુષ) – 316 જગ્યાઓ

2. નિઃશસ્ત્ર પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (મહિલા) – 156 જગ્યાઓ

3. નિઃશસ્ત્ર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (પુરુષ) – 4,422 જગ્યાઓ

4. નિઃશસ્ત્ર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (મહિલા) – 2,178 જગ્યાઓ

5. આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (પુરુષ) – 2,212 જગ્યાઓ

6. સશસ્ત્ર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (મહિલા) – 1,090 જગ્યાઓ

7. આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (SRPF, પુરુષો) – 1,000 જગ્યાઓ

8. જેલ કોન્સ્ટેબલ (પુરુષ) – 1,013 જગ્યાઓ

9. જેલ કોન્સ્ટેબલ (સ્ત્રી) – 85 જગ્યાઓ

ઉંમર શ્રેણી:

કોન્સ્ટેબલની જગ્યાઓ માટે, ઉમેદવારોની ઉંમર 18 થી 33 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ, જ્યારે સબ-ઈન્સ્પેક્ટરની જગ્યાઓ માટે, અરજદારોની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 20 વર્ષ હોવી જોઈએ, જ્યારે મહત્તમ વય મર્યાદા એ જ રહેશે.

અન્ય પછાત વર્ગના ઉમેદવારો માટે વય મર્યાદામાં ત્રણ વર્ષની છૂટછાટ છે, જ્યારે અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવારો માટે પાંચ વર્ષની છૂટછાટ છે.

શૈક્ષણિક આવશ્યકતાઓ:

કોન્સ્ટેબલ પોસ્ટ માટે, ઉમેદવારોએ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી વરિષ્ઠ માધ્યમિક/10+2 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

સબ ઇન્સ્પેક્ટરના પદ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોએ માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અથવા બોર્ડમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી હોવી જોઈએ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

પસંદગી પ્રક્રિયામાં ઘણા તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં શારીરિક કાર્યક્ષમતા પરીક્ષણ (PET), શારીરિક ધોરણ પરીક્ષણ (PST), લેખિત પરીક્ષા અને તબીબી પરીક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. આગલા તબક્કામાં જવા માટે, ઉમેદવારોએ દરેક સ્તર સફળતાપૂર્વક પાસ કરવું આવશ્યક છે.

Edit by Jigar


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.