ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, દ્વારા ઉનાળુ વેકેશન જાહેર કરાયું ૩૫ દિવસનું વેકેશન

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, દ્વારા ઉનાળુ વેકેશન જાહેર કરાયું ૩૫ દિવસનું વેકેશન : ૧૩ જૂનથી નવું સત્ર શરું થશે

લોકસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખી શાળાઓમાં ઉનાળુ વેકેશન અંગે અવઢવ રહેતાં શૈક્ષણિક સંસ્થા ઓના સ્ટાફનું ઉનાળુ વેકેશનનું આયોજન ખોરવાશે તેવી ભીતી હતી ત્યાં સંયુક્ત નિયામક, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, અને નાયબ નિયામક પ્રાથમિક શિક્ષણ ગાંધીનગર દ્વારા પરિપત્રથી જણાવેલ કે શાળાકીય પ્રવૃત્તિ કેલેન્ડર મુજબ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માં ઉનાળુ વેકેશન તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૪ થી તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૪ સુધી જાહેર કરવામાં આવેલ હતુ. લોકસભા ચૂંટણીના કારણે તારીખોમાં ફેરફાર કરીને તમામ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ઉનાળુ વેકેશન તા.૦૯/૦૫/૨૦૨૪ થી તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૪ સુધી જાહેર કરવામાં આવે છે. ૧૩/૦૬/૨૦૨૪ થી શાળાઓ રાબેતા મુજબ શરૂ થઇ જશે. તમામ પ્રાથમિક માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ૩૫ દીવસનું ઉનાળું વેકેશન જાહેર કરવામાં આવેલ છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.