હું તો

વિચાર વૈભવ
વિચાર વૈભવ

 
સવારના નવ વાગ્યાની આસપાસનો સમય હતો. 
પોતાના હાથના અંગૂઠા પર લીધેલા ટાંકા કઢાવવા માટે એક દાદા પરદેશના એક ન‹સગ હોમનાં વેઈટિંગ રૂમમાં બેઠા હતા. ડ્યુટિ પરની નર્સ પોતાના કામમાં થોડી વ્યસ્ત હતી. પોતે ઉતાવળમાં છે એવું દાદાએ નર્સને આર,  જે હતું તેનો સ્વીકાર, જે છે તેનો સ્વીકાર, ભવિષ્યમાં જે હશે તેનો સ્વીકાર અને જે કંઈ નહીં હોય તેનો પણ સ્વીકાર!
– ડા.આઈ.કે.વીજળીવાળા

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.