‘મારી હિંમતને દાદ આપવી પડે એવું તને નથી લાગતું?’

વિચાર વૈભવ
વિચાર વૈભવ

‘મારી હિંમતને દાદ આપવી પડે એવું તને નથી લાગતું?’
‘કઈ હિંમતને’
‘તને જાયા વિના મેં તારા પર પસંદગી ઉતારી’
‘મારી એક વાત સાંભળશો?’
‘બોલ’
‘મારી હિંમતને પણ તમારે દાદ આપવી પડશે’
‘કઈ હિંમતને?’
‘તમને જાયા પછી પણ મેં તમારા પર પસંદગી ઉતારી’ પત્ની બોલી.
*****
યુદ્ધના મેદાનમાં દુશ્મનોના આક્રમણ સામે ટકી રહેવા માટે સૈનિક બખ્તર પહેરી રાખે એ તો સમજાય છે પણ એ જ સૈનિક પોતાના ઘરમાં પણ જ્યારે બખ્તર પહેરી રાખે ત્યારે એની બેવકૂફી પર તો હસવું જ આવે ને? જેમની સાથે લોહીના કે લાગણીના સંબંધથી બંધાવાનું બન્યું ન હોય એમની સામે માણસ છેતરાઈ ન જવાના ખ્યાલે બુદ્ધિનું બખ્તર પહેરી રાખે એ તો સમજાય છે પણ જેમની સાથે માણસ લાગણીના કે લોહીના સંબંધથી બંધાયેલો છે એમની સામે ય માણસ જ્યારે બુદ્ધિનું બખ્તર પહેરી રાખે છે ત્યારે એની આ કરુણતા પર હસવું આવી જાય છે. 
માનવ! તું આટલો બધો અક્કલમંદ? 
– શ્રીમદ્‌ વિજય રત્નસુંદરસૂરીશ્વરજી મહારાજ

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.