ઠાકોર સમાજની અનોખી પહેલ લગ્નમાં ડીજે ઉપર પ્રતિબંધ મુકવો, સગાઈ અને લગ્નમાં 11 અને જાનમાં 51 લોકોએ જ જવું, દીકરીઓને મોબાઈલથી દૂર રાખવી સહિત 11 પ્રતિજ્ઞા લીધી


ઠાકોર સમાજની અનોખી પહેલ લગ્નમાં ડીજે ઉપર પ્રતિબંધ મુકવો, સગાઈ અને લગ્નમાં 11 અને જાનમાં 51 લોકોએ જ જવું, દીકરીઓને મોબાઈલથી દૂર રાખવી સહિત 11 પ્રતિજ્ઞા લીધી


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.