માલપુરના દાંતા ટીંમ્બા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પાકા ઓરડાના અભાવે ખુલ્લામાં બેસી ભણવાં મજબુર, આવી પરિસ્થિતીમાં બાળકોના ભવિષ્યનું શું


માલપુરના દાંતા ટીંમ્બા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પાકા ઓરડાના અભાવે ખુલ્લામાં બેસી ભણવાં મજબુર, આવી પરિસ્થિતીમાં બાળકોના ભવિષ્યનું શું


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.