ગુજરાતના ગ્રુહમંત્રી સહિત બનાસકાંઠા પોલીસ પરિવારે ત્રિશુલ યાત્રા સાથે 51 શક્તિપીઠની પરિક્રમા કરી; પરિક્રમા મહોત્સવનો એક દિવસ વધારાયો


ગુજરાતના ગ્રુહમંત્રી સહિત બનાસકાંઠા પોલીસ પરિવારે ત્રિશુલ યાત્રા સાથે 51 શક્તિપીઠની પરિક્રમા કરી; પરિક્રમા મહોત્સવનો એક દિવસ વધારાયો


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.