ડીસામાં કોંગ્રેસ કાર્યકરોની બેઠક મળી હાથ સે હાથ જોડો યાત્રા’ અને પંચાયતની ચૂંટણીની તૈયારીઓ અંગે ચર્ચા વિચારણા થઈ, મારું-તમારું છોડી કોંગ્રેસને જીતાડવાની કરી અપીલ

ડીસામાં કોંગ્રેસ કાર્યકરોની બેઠક મળી હાથ સે હાથ જોડો યાત્રા' અને પંચાયતની ચૂંટણીની તૈયારીઓ અંગે ચર્ચા વિચારણા થઈ, મારું-તમારું છોડી કોંગ્રેસને જીતાડવાની કરી અપીલ

ડીસામાં કોંગ્રેસ કાર્યકરોની બેઠક મળી હાથ સે હાથ જોડો યાત્રા’ અને પંચાયતની ચૂંટણીની તૈયારીઓ અંગે ચર્ચા વિચારણા થઈ, મારું-તમારું છોડી કોંગ્રેસને જીતાડવાની કરી અપીલ


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.