ડીસા નાયબ કલેક્ટર કચેરી ખાતે ધારાસભ્ય પ્રવીણ માળીએ વિવિધ પ્રશ્નોની સમીક્ષા કરી, વિકાસકાર્યો ઝડપી પૂર્ણ કરવા સૂચનો કર્યા  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.