ડીસા તાલુકા સંઘની મિલકત વેચાણ નોંધ દિયોદર નાયબ કલેક્ટરે રદ કરી; વેલ્યુએશન કાઢ્યા વગર મિલકત વેચી દેતા ફરિયાદ  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.