ડીસામાં શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન પૂર્ણ પાટણ યુનિવર્સિટીના સેનેટની કુલ 20 બેઠકો માટે 28 કેન્દ્ર પર મતદાન યોજાયું  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.