ડીસામાં વાતાવરણમાં પાલટાના કારણે લઘુત્તમ તાપમાન 17.4 ડીગ્રી નોંધાયું, એક જ દિવસમાં તાપમાન 3.6 ડીગ્રી ઘટ્યું  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.