ડીસામાં ઘાતક દોરીએ 100થી વધુ પક્ષીઓના જીવ લીધા, જીવદયા સંસ્થાએ 300થી વધુના જીવ બચાવી આકાશમાં ઉડતા મૂક્યા  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.