ડીસાના થેરવાડા ગામે રાત્રી સભામાં ગ્રામજનોએ પાણી, ઘર, પશુપાલનની સમસ્યાઓની રજુઆત કરી; યોગ્ય નિકાલ કરવાની બાંહેધરી આપી  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.