અંબાજી મંદિરમાં મોબાઈલ પ્રતિબંધને લઇ વહીવટદારે સઘન સુરક્ષાની આપી સૂચના મંદિરમાં ફોટોગ્રાફી કરનાર પર કાર્યવાહી થશે  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.