સંયુક્ત અને મદદનીશ ચેરિટી કમિશનર કચેરીઓનું ફાસ્ટ ટ્રેકકોર્ટ બિલ્ડીંગ, રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડમાં સ્થળાંતર

 ગુજરાત રાજ્ય ચેરિટી કમિશ્નરની કચેરી હસ્તગત આવેલા મહેસાણા વિભાગની સંયુક્ત અને મદદનીશ ચેરિટી કમિશ્નરની કચેરીઓ મહેસાણા બહુમાળી મકાન ૪થા બ્લોક, ૧લા માળે કાર્યરત હતી. જે બંને કચેરીઓ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ બિલ્ડીંગ રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડમાં સ્થળાંતર થવાથી નવા સ્થળે કાર્યરત થયેલ હોઈ, સંયુક્ત  ચેરિટી કમિશ્નર કે.ટી.માખીજાના જણાવ્યા મુજબ મહેસાણા વિભાગના ગુજરાત પÂબ્લક ટ્રસ્ટ એકટ હેઠળ નોંધાયેલ ટ્રસ્ટો, ટ્રસ્ટીઓ, વહીવટકર્તાઓ, પક્ષકારો, વિ.ધારાશા†ીઓ તથા તમામ હિતાધીકારીઓએ ફાસ્ટ ટ્રેક બિલ્ડીંગ મહેસાણા ખાતેની નવી કચેરીઓએ સંપર્ક કરવા અંગે નોંધ લેવા જણાવાયું છે.

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.