મહેસાણા નગરપાલિકાએ વિકાસ કામ માટે અડધા કરોડના ખર્ચના ટેન્ડર બહાર પાડ્યા

મહેસાણા
મહેસાણા

મહેસાણા શહેરમા જૂદા જૂદા વિસ્તારમાં આવશ્યક વિકાસ કામો કરવા માટે નગરપાલિકા દ્વારા ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં ભૂગર્ભ ગટર લાઈન,વરસાદી પાણી નિકાલ લાઈન,અને પમ્પીગ સ્ટેશન બનાવવા થતા તેની સાફ સફાઈ ના કામ પાછળ પાલિકા દ્વારા રૂ 47,26 લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવનાર હોવાનું સામે આવ્યું છે.

મહેસાણા નગરપાલિકા દ્વારા 15માં નાણાં પંચ હેઠળ,ચામુંડા સોસાયટીમાં થતા અંધેરી હાઉસિંગ બોર્ડ ખાતે ભૂગર્ભ ગટર પમ્પીગ સ્ટેશન બનાવવાની કામગીરી રૂ 26.04 લાખ થતા વર્ષ 2023-24 અન્વયે રૂ 1.20 લાખના ખર્ચ મહેસાણા-2 વિસ્તાર ની ભૂગર્ભ ગટર લાઈન થતા વરસાદી પાણી નિકાલ લાઈનની સાફ સફાઈ અને સંચાલનની કામગીરી તેમજ નગરપાલિકા ના ફંડ માંથી વર્ષ 2023-25માટે રૂ 1,00,000 ના ખર્ચે મહેસાણા-2 વિસ્તારની ભગર્ભ ગટરના પમ્પીગ સ્ટેશનું સંચાલન અને મરામત માટેની કામગીરી અને પાલિકાના મહેસાણા શહેર-2 ના પમ્પીગ સ્ટેશનમાં મશીનરી નું મેઈન્ટેનન્સ થતા રિપેરીગ કામગીરી પાછળ રૂ 19.02 લાખ ખર્ચ મળી કુલ રૂ 47.26 લાખના કામના ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.