મહેસાણા નગરપાલિકામાં છેલ્લા 7 મહિનામાં 877 લગ્નની નોંધણી થઈ

મહેસાણા
મહેસાણા

મહેસાણા નગરપાલિકામાં લગ્ન નોંધણી વિભાગમાં વર્ષ 2022ના જૂલાઈના અંત સુધીમાં કુલ 877 નવ યુગલના લગ્નની નોંધણી કરવામાં આવી છે. એક મહિનામાં અંદાજે 100થી વધુ નવયુગલની લગ્નની નોંધણી કરાવવા આવતા હોવાનું પાલિકામાંથી જાણવા મળ્યું હતું. મહેસાણા પાલિકામાં લગ્ન નોંધણી શાખામાં મેરેજ સર્ટિફિકેટ મેળવવા લગ્ન નોંધણી માટેનું ફોર્મ ભરવું પડે છે. જે ફોર્મ સાથે યુવક યુવતીના એડ્રેસ પુર્ફ, શાળા છોડયાનું પ્રમાણ પત્ર, સોગંધનામું, કોર્ટ સ્ટેમ્પ સાથેના ફોર્મ. મોબાઈલ નંબર સહિતના ડોક્યુમેન્ટ બાદ નોંધણી કરવામાં આવતી હોય છે.

ચાલુ વર્ષ દરમિયાન 2022માં જાન્યુઆરીથી જૂલાઈ માસ સુધીમાં કુલ 877 લગ્નની નોંધણી કરવામાં આવી છે. માસિક 100થી વધુ મેરેજ સર્ટિફિકેટ માટે લગ્ન નોંધણી કરાવવા યુગલો આવે છે. વર્ષ 2022માં જાન્યુઆરીમાં 117, ફેબ્રુઆરીમાં 123, માર્ચ 172 એપ્રિલમાં 110, મેં 80 , જૂનમાં 161 અને જૂલાઈમાં 114, જેટલા લગ્નની નોંધણી કરવામાં આવી હતી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.