યુજી-પીજીમાં જુની પદ્ધતિ મુજબ પરીક્ષા લેવાશે

ગુજરાત
ગુજરાત

ગુજરાત યુનિ.દ્વારા યુજી-પીજીની તમામ સેમેસ્ટર પરીક્ષાઓ અગાઉની જુની પદ્ધતિ મુજબ લેવામાં આવશે. કોરોનાને લીધે વિદ્યાર્થીઓને કોર્સમાં છુટછાટ અપાઈ હતી અને 50 માર્કસની જનરલ ઓપ્શનની પરીક્ષા બે વર્ષથી લેવાતી હતી.પરંતુ આગમી સમયથી યુજી-પીજીના તમામ કોર્સમાં આગામી સેમેસ્ટર પરીક્ષા સંપૂર્ણ 100 ટકા કોર્સ સાથે અને 70 માર્કસની તેમજ જનરલ ઓપ્શન વગરની અઢી કલાકની પરીક્ષા લેવાશે.યુનિ.દ્વારા સમગ્ર વર્ષની તમામ ફેકલ્ટીની પરીક્ષાઓનું કેલેન્ડર મંજૂર કરી દેવાયુ છે.જે આગામી દિવસોમાં જાહેર કરાશે.જેમાં આર્ટસ,કોમર્સ,સાયન્સ,લૉ,એજ્યુકેશન સહિતની તમામ ફેકલ્ટીમાં યુજી-પીજીના કોર્સમા આગામી સેમેસ્ટર પરીક્ષાઓ જુની પદ્ધતિ મુજબ જલેવાશે.જેમાં વિદ્યાર્થીઓને જનરલ ઓપ્શન નહીં અપાય. જેમાં એકની ઓરમાં એક પ્રશ્ન પુછાશે. આ ઉપરાંત 50 માર્કસની બદલે 70 માર્કસની પરીક્ષા લેવાશે અને બે કલાકને બદલે અઢી કલાકની પરીક્ષા લેવાશે.જ્યારે યુનિ.દ્વારા ૧૦૦ ટકા કોર્સમાંથી પ્રશ્નપત્રો તૈયાર કરવામા આવશે.જેના આધારીત પરીક્ષા લેવાશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.